Jdi na obsah Jdi na menu
 


Antické technologie

28. 6. 2007

Toto zařízení je standardně na každém puddle jumperu. Vejde se do dlaně a je na něm možné pozorovat polohu a pohyb živých objektů kolem sebe, a tak je možné objevit skryté nepřátele či se ukrýt před blížícím se nebezpečím.

Na display se zobrazují v podobě malých čtverečků všechny živé formy života v okolí - a to včetně Wraithů.

DHD

 

DHD neboli ovládací panel je umístěn téměř u každé Hvězdné brány a obsahuje zdroj energie. Slouží k zadání adresy a otevření Brány po stisknutí sedmi symbolů na panelu a prostředního "aktivačního" tlačítka.

DHD na planetách vypadá jako v naší galaxii, jen je stejně jako Brána modré. K zadávání adres u Bran, které jsou umístěny ve volném vesmíru, slouží DHD, která jsou umístěna přímo na lodích (v puddle jumperu nebo wraithské stíhačce). Vypadají odlišně od standardních DHD - mají šestiúhelníkový tvar a jsou tvořena tlačítky s jednotlivými symboly a uprostřed nich se nachází tlačítko pro aktivaci Brány.

Ovládací panel na Atlantidě má v sobě jako jediný v galaxii Pegasus umístěn krystal, který umožňuje spojení zdejší Brány s Bránou pozemskou. Krystal se dá z panelu vyjmout a nainstalovat do jiného DHD. Panel obsahuje ještě tlačítko, které zapíná a vypíná šít na Bráně.

Hologram

 

Antikové po sobě ve městě zanechali hologram, který popisuje jejich příchod do galaxie Pegasus i jejich velkého nepřítele. Jde o trojrozměrnou projekci, která je promítána tehdy, když se někdo postaví na vyvýšené místo u konzole. Tuto technologii objevil po příchodu Expedice do města dr. Beckett.

Hvězdná brána

 

Hvězdná brána je zařízení, které je schopné pomocí uměle vytvořené červí díry přepravovat lidi nebo věci mezi planetami - vzdálených mezi sebou i několik tisíc světelných let. Tato zařízení byla vytvořena a rozmístěna na planetách v mnoha galaxiích ve vesmíru rasou zvanou Antikové.

Hvězdná brána má tvar kruhu, jehož průměr je asi 6 metrů a váží okolo 29 tun a je vyrobena z mimozemského materiálu zvaného naquadah, který je schopen absorbovat velké množství jakéhokoli druhu energie.

Na jejím okraji je rozmístěno 9 zámků (chevronů) a 36 symbolů tvořených hvězdnými konstelacemi. Pokud na Bráně dojde k uzamčení nejméně 7 zámků, dojde k velkému výboji energie a otevření tunelu mezi dvěma Branami - tzv. červí díry. Prvních šest symbolů určuje polohu Brány ve vesmíru, 7. symbol je výchozí bod (u každé Brány je unikátní) a v případě zadání 8. symbolu se jedná o označení jiné galaxie, ale k tomu je zapotřebí velké množství energie.

Po průchodu skrz horizont událostí, je objekt dematerializován, poté dopraven ke druhé Bráně, kde je opět zmaterializován. Aby k transportu objektu došlo, musí horizontem událostí projít celý - Brána totiž objekty přesouvá pouze v celku. Červí díra může být otevřena pouze 38 minut, nedojde-li k nějaké poruše (působením gravitačních deformací černé díry, apod.).

Brány v galaxii Pegasus mají odlišný vzhled od Brány na Zemi. Chevrony mají modrou barvu a nezapadávají tak jako na Zemi. Symboly jsou rovněž odlišné. Při zadávání adresy se kruh se symboly neotáčí - symboly se po kruhu pohybují a zastaví se až pod příslušným chevronem. Brány se v této galaxii vyskytují i ve volném vesmíru na orbitách planet. Jsou napájeny pomocí tří zařízení, které jsou umístěny po obvodu Bran.

Brány v této galaxii umí používat i velice primitivní rasy, které je používají např. k obchodování s jinými planetami a mnozí z nich vědí o jejich stavitelích.

Brána umístěná ve městě Atlantis je v galaxii Pegasus jako jediná schopna otevřít červí díru na Zemi, a to pomocí krystalu ve zdejším DHD.

Loď Aurora

 

Loď byla nalezena po připojení nového ZPM ze Země. Loď byla po bitvě s Wraithy velice poškozena, ale dr. McKayovi se podařilo znovu spustit podporu života. Na lodi byly objeveny tisíce stázových komor, v nichž byli ve stázi Antikové, kteří mezi sebou stále komunikovali, ale jejich stáří již nedovolovalo jejich oživení.

Loď Orion

 

Antická válečná loď stejného typu jako již dříve nalezená Aurora. Její původní jméno je Hipaferalkus - podle antického generála, ale pplk. Sheppardovi se nezamlouvalo, a tak ji nazval Orion. Loď byla nalezena na planetě Taranis - na antické základně umístěné uprostřed supervulkánu. Sama loď je vybavena štíty, hyperpohonem, antickými střelami, ... , ale po prozkoumání bylo nutné všechny tyto její systémy kvůli značnému poškození opravit. Loď byla málem při explozi vulkánu zničena, ale Rodneymu se podařilo včas otevřít hyperprostorové okno alespoň na několik sekund a loď dopravit na oběžnou dráhu planety.

Město Atlantis

 

Město Antiků - Atlantis bylo původně umístěno na Zemi v místech dnešní Antarktidy. Po vypuknutí moru se Antikové rozhodli přesunout do nové galaxie Pegasus i s městem. Zde ale narazili na nového nepřítele - Wraithy, se kterými nejdříve vedli válku, ale nakonec se rozhodli město opustit. Nechali jej tedy potopit do oceánu, aby je před svým nepřítelem ukryli a vrátili se zpět na Zemi.

Město bylo objeveno až za 10 000 let expedicí ze Země, kterou vedla dr. Elizabeth Weirová. Pozemšťané začínají tedy město i jeho technologie prozkoumávat a snaží se je ochránit před možným útokem nepřítele Antiků - Wraithy.

Po příchodu expedice město začíná ožívat - všude se začínají rozsvěcovat světla a spouštět dosud vypnuté systémy. Expedice zjišťuje, že město se nachází několik set metrů pod hladinou místního oceánu. Energie, potřebná k udržení štítu, již začíná docházet a město bude zatopeno. Antikové však město pro tento případ vybavili pojistkou - mechanismem, který město ještě před úplným zhroucením šítu vyzdvihne zpět na hladinu oceánu.

Město se nachází v místním oceánu, leží několik minut cesty puddle jumperem od pevniny a je tvořeno 6-ti rameny.

Řídící místnost s Hvězdnou bránou

Jde o obrovskou místnost, v jejíž snížené části je umístěna Hvězdná brána. Nad ní je otevírací strop, kterým se dá z hangáru k Bráně dopravit puddle jumper. Od Brány vedou schody k řídící části i do ostatních částí města. V řídící místnosti se nachází antické systémy, díky nimž lze spravovat celé město, řídit rozvody energie, uzavírat jednotlivé části, komunikovat s ostatními částmi města. Je zde i verze nového DHD k zadávání adres a tlačítko na aktivaci a deaktivaci štítu na Bráně, senzory města i dalekého vesmíru, a další technologie...

Hangár s puddle jumpery

Byl rovněž objeven při prvním průzkumu Atlantidy. Jsou v něm umístěny v jednotlivých podlažích desítky Antických lodí (mjr. Sheppard je pojmenova puddle jumpery), které jsou schopné cestovat Hvězdnou bránou. Hangár se nachází přesně nad místností s Hvězdnou bránou a vede z něj otevírající se strop jak do prostoru Hvězdné brány, tak i ven z města (ten objevil dr. Zelenka :) ).

Holografická místnost

Tuto místnost objevil dr. Beckett při prvotním průzkumu města. Může zde být promítán jako hologram v 3D zobrazení jakýkoli obraz. Expedice se zde dozvěděla informace o Anticích a jejich nepříteli. Na stropě této místnosti lze rovněž promítat mapu místní galaxie. Hologram se spouští stoupnutím na vyvýšené místo u konzole.

Zasedací místnost

Místnost s dlouhým stolem a řadou židlí, v níž probíhají instruktáže před misemi, porady nebo se zde řeší problémy - ať již obrana města či záchranné plány. Konají se zde i jednání s návštěvníky Atlantidy (např. s Atharou). Místnost se nachází poblíž řídící místnosti a prostoru Hvězdné brány.

Lékařské oddělení

Zde se dr. Carson Beckett a další lékaři starají o raněné a nemocné. V této sekci města je i množství lékařských zařízení, která lékaři teprve prozkoumávají. Dr. Beckett zde také vytvořil způsob, jak aplikovat Antický gen těm, kteří jej nemají, nebo zde pracoval na retroviru, který měl změnit wraithskou DNA zpět na lidskou.

Pokoje pro obyvatele města

Jedná se o obytné části Atlantidy, ve kterých žijí všichni obyvatelé Atlantidy - Athosiané, členové Expedice i hosté.

Laboratoře

Celé město je poseté Antickými vědeckými výzkumnými laboratořemi, a to různého typu. Expedice objevila laboratoře, v nichž Antikové zkoumali energetické bytosti, nanoviry, ale také laboratoř se stázovou komorou, ale to je jen zlomek toho, co se dosud podařilo prozkoumat...

Místnost s moduly ZPM

V této místnosti se nachází panel, v němž jsou umístěny tři moduly Antického zdroje energie - ZPM. Právě odtud se napájí veškeré systémy Atlantidy a to včetně silového pole kolem města.

Celé město může být (při dostatku energie) chráněno štítem, který vydrží i bombardování nebo ponoření do oceánu. Z každého terminálu ve městě se dá dostat do Antické databáze, která obsahuje veškeré Antické poznatky. Město ještě obsahuje hyperpohon, díky kterému Antikové přesunuli své město ze Země, nouzový mechanismus, který při kritickém množství energie oddělil město ode dna oceánu. Město má také řadu hromosvodů a 4 zemnící stanice, do kterých jsou chodby ve městě schopny odvádět velká množství energie. Ve městě jsou také transportní zařízení, která slouží k rychlému přesunu do různých částí města.

Expedici se podařilo prozkoumat pouze zlomek města a další sekce města, laboratoře a technologie teprve čekají na prozkoumání...

Nouzový mechanismus

 

Město Atlantis bylo opatřeno mechanismem, který oddělil město ode dna oceánu v případě, kdy docházela energie v ZPM a město by tak mělo být zcela zatopeno. Díky mechanismu tak Expedice po příchodu s městem vyplula na hladinu.

Obranný satelit

 

Ve sluneční soustavě, v níž se nachází město Atlantis, Antikové rozmístili obranné satelity, které jsou schopné účinně ničit wraitské lodě i mateřské.

Satelity ale byly časem zničeny až na jediný. Ten náhodně objevila Expedice a rozhodla se jej znovu zprovoznit. Po prvním výstřelu se podařilo jednu z wraitských lodí zničit, poté však došlo k přetížení a ke zničení celého satelitu.

Ochranný štít města

 

Tento štít obklopuje celé město a chrání je nejen před útoky nepřátel, ale i před přírodními katastrofami. K jeho provozu je potřeba extrémního množství energie ze ZPM - naquadahové generátory na napájení nestačí. Štít také chránil město před vodou, když bylo potopeno pod hladinu oceánu. Štít lze napájet i surovou energií z blesků - tuto metodu použil McKay při bouři, aby město zachránil.

Osobní štít

 

Tento štít zaručuje tomu, kdo jej nosí, naprostou nezranitelnost - chrání jej před střelbou, pádem, silným energetickým polem, apod. Po aktivaci vytvoří kolem osoby zelené silové pole, kterým však nepronikne ani jídlo ani pití. Štít si po spuštění zapamatuje svého nositele a pak již na nikom jiném nefunguje, vypíná myslí - stačí se na vypnutí soustředit.

Ovládací křeslo

 

Toto křeslo potřebuje ke své činnosti napájení z Antického zdroje energie ZPM nebo velmi výkonného naquadahového generátoru. Nachází se na všech Antických základnách - je na Antarktické základně i na Atlantidě. Lze pomocí něj ovládat některé antické systémy a to i Antické střely, kterými lze zaútočit na určitý objekt. Tato technologie se řídí myšlenkami a k jejímu ovládání je také potřeba Antický gen.

Ke křeslu lze připojit i puddle jumper a dálkově jej ovládat. Expedice toho chtěla využít k dopravení nukleární hlavice do Wraithské mateřské lodi.

Projekt Arcturus

 

V laboratoři na opuštěné a zcela zničené planetě Antikové vyvíjeli zcela nový, nevyčerpatelný zdroj energie, proti kterému by ZPM bylo jako "alkalická baterie". Jednalo se o projekt Arcturus, tento zdroj by čerpal energii z vakuové energie našeho časoprostoru.

Při provozu tohoto zařízení však nepředvídatelně vznikají částice, které působí jako silná radiace, narušují ochranný obal zařízení a způsobují jeho přetížení - to se snaží vyrovnat zbraň umístěná nad antickou základnou. Zařízení pak bylo při testu dr. McKaye zničeno i s pěti šestinami sluneční soustavy.

Průchod a dilatační zařízení

 

Toto místo vytvořili Antikové pro ty, kdo se chtějí povznést a přitom chtějí být chráněni před Wraithy. V horském hřebenu se nachází jednosměrný průchod s energetickou bariérou, kterým se dá dostat dovnitř. Za průchodem plyne čas několikanásobně rychleji. Pokud se člověk dotkne bariéry, je vtažen dovnitř, ale neživé předměty lze vytáhnout. Zvenčí je vidět skrz, zevnitř má bariéra černou barvu a odráží jakékoliv objekty (i střelbu). Bariéra souží jako kompenzace mezi oběma časy, jinak by byl procházející objekt roztrhán v důsledku časových deformací. Zařízení na dilataci času je zřejmě umístěno v kráteru a je napájeno jedním zdrojem ZPM.

Puddle Jumper

 

Jedná se o malou Antickou loď, kterou takto pojmenoval mjr. John Sheppard. Loď má válcovitý tvar a je schopna cestovat skrz Hvězdnou bránou i létat ve vesmíru.

Ve předu jsou dvě místa pro piloty a v zadní části je prostor pro náklad i několik osob. Mezi přední a zadní částí jsou uzavíratelné dveře. Do lodi se nastupuje zezadu, kde jsou vyklápěcí dveře. K ovládání lodi je třeba mít Antický gen a loď se řídí pomocí myšlenek. Loď má také výsuvné motory a je vybavena zbraňovými systémy, které obsahují Antické střely a výborné maskování, které Wraithové neodhalí. V přední částí mezi piloty je umístěn ovládací panel (DHD), díky kterému je možné otevřít Bránu ve vesmíru. Součástí vybavení jumperu je i detektor známek života.

Největším odborníkem na systémy puddle jumperů na Atlantidě je Čech dr. Radek Zelenka, který přišel na způsob, jak zasunout motory, a tím zachránil celý Sheppardův team.

Senzory

 Vnitřní senzory města

Město Atlantis disponuje vnitřními senzory, které jsou tak jako detektor známek života schopny zjišťovat známky život ve městě a jejich polohu. Dokáží také rozlišit typ známky života - zda patří lidem či někomu jinému. Senzory také dokáží zjistit přítomnost nějaké infekce či viru u nakažených osob. Pokud jsou nakažení ve městě zjištěni, město začne samovolně uzavírat jednotlivé části, aby zabránilo rozšíření nákazy.

Vesmírné dálkové senzory

Vesmírné dálkové senzory po nasměrování umožňují prozkoumávat vzdálené části vesmíru a zobrazovat v nich lodě. Expedice je použila k objevení Wraitských lodí. Byly objeveny zcela náhodou dr. Zelenkou.

Stázová komora

 

Tato komora dokáže vyvolat umělý spánek a pozastavit lidské životní funkce, ale nedokáže zcela zastavit proces stárnutí. Komora se dá nastavit, aby po určitých časových úsecích člověka opět probudila. Člověk tedy v této stázové komoře může přežít i několik tisíc let.

V jedné z těchto komor na Atlantidě byla nalezena dr. Weirová, která byla nalezena po 10 000 letech. Ve stázových komorách byla rovněž umístěna posádka Antické válečné lodi se jménem Aurora, posádka by však proces oživení již nepřežila. A tuto komoru na Antarktické základně na Zemi použil i plk. O'Neill.

Stroj času

 

Jedná se o upravený puddle jumper, který má v zadní části podlouhlé zařízení, schopné cestovat časem. Zařízení vyvinul Antik se jménem Janus, ale po přesunu dr. Weirové do minulosti jej musel zničit (avšak SG-1 tento stroj času nalezla, takže není jisté, jestli nebyl pouze dopraven do jiné galaxie?!).

Střela

 

Velké množství těchto střel může zničit jakoukoli loď. Střela je ovládána z Antického křesla a řídí se myslí. Po aktivaci se rozsvítí a zamíří na cíl, ale lze ji i opět vypnout. Střelami jsou vybaveny všechny puddle jumpery, ale i antické základny. Zbraň použila SG-1 při obraně Země před Anubisem, ale i mjr. Sheppard ke sestřelení Wraithských stíhaček.

Štít na bráně

 

Hvězdná brána na Atlantidě je stejně jako pozemská Brána chráněna před nevítanými hosty štítem. Tvoří jej silové pole, které se při otevření Brány zvenčí samo aktivuje. Zapíná a vypíná se pomocí tlačítka na ovládacím panelu (DHD).

Silové pole je umístěno blízko horizontu událostí a proto není možné, aby se jakákoli hmota reintegrovala (zhmotnila) a dostala se do města. Město Atlantis je tak chráněno před Wraithy i dalšími nepřáteli (případně zbraněmi, které jsou Bránou poslány).

Expedice používá k rozpoznání příchozích stejně jako SGC signál s jedinečným kódem, který má každý team a díky kterému lidé na Atlantisu zjistí, o koho se jedná a podle toho štít deaktivují.

Transportér

 

Toto zařízení umožňuje rychlou přepravu lidí a věcí po celém městě. Uvnitř zařízení se nachází panel s mapou města. Po dotknutí se určitého bodu na mapě vás zařízení na toto místo transportuje. Tato technologie je shodná s technologií transportních kruhů, které vynalezli rovněž Antikové.

Vězení

 

Jedná se o středně velkou klec, která se po uzavření dveří ze všech stran obklopí silovým polem, takže z ní není možné uniknout. Expedice v něm držela zajatého Wraitha, kterého zkoumala a zkoušela na něm lék proti vysávání lidí.

Věznící zařízení

 

V tomto zařízení uchovávali Antikové energetické bytosti, na kterých zkoumali "Povnesení" (stupeň vývoje, kdy by byli schopni odprostit od svých těl a žít jako čistá energie). Po stisknutí tlačítka zařízení generuje silné energetické pole, které bytost přiláká, a pak uvězní do zařízení na pozorování.

Věž

 

Antická stavba téměř identická se základnou Atlantis, která je po 10 000 letech zcela porostlá vegetací. Z věží zbyla jen hlavní centrální, ostatní byly během wraithských útoků zničeny a celý komplex je ohrožován zemětřeseními, která ničí řadu chodeb. Komplex obsahuje ovládací křeslo, velkou zásobu antických střel, puddle jumpery a další technologie; je napájen jedním téměř vyčerpaným ZPM.

Místní vládnoucí rod využíval antických střel k ochraně zdejší planety před Wraithy, ale ZPM bylo vyčerpáno a rod ztratil schopnost ovládání antických technologií. Základna Atlantis tak získala nové puddle jumpery a střely, potřebné k zastavení Wraithů.

Základna na Antarktidě

 

Tato základna byla ponechána Antiky na Zemi po jejich odchodu do galaxie Pegasus. Obsahuje ovládací křeslo, díky kterému lze ovládat zdejší systémy, dále obsahovala tisíce antických střel, které byly spotřebovány při zničení Anubisovy flotily a transportní kruhy. Celá základna je napájena jedním ZPM, které však bylo vyčerpáno, a proto musela SG-1 získat nové na Praclarush Taonas.

Základna na Taranis

 

Antická základna na planetě Taranis. Antikové ji vybudovali uvnitř kráteru zdejšího supervulkánu. Mohli tak čerpat dostatek geotermální energie nejen pro štíty. Na základně byla umístěna antická válečná loď jménem Hipaferalkus.

Základna byla Antiky opuštěna, ale místním lidem se podařilo objevit chodbu poblíž jejich vesnice, která je do opuštěné základny zavedla. Kvůli hrozícímu nebezpečí v podobě Wraithů aktivovali štít. Jenže po nějaké době začaly nastávat problémy s generátory šítů a se seismickými otřesy na základně.

Místním se podařilo v místní databázi objevit adresu Atlantis a přivolat si pomoc. Po příchodu dr. McKay zjistil, že dlouhodobé čerpání geotermální energie aktivovalo vulkán. Základna je pak v krátké době zničena.

Zapalovač

 

Používala jej Teyla, ale i ostatní Athosiané k zapalování ohně a svíček. Vysílá paprsek, který umožňuje zapálení. Není jisté, zda je to vlastní technologie Atosianů nebo zda ji získali od Antiků.

Zemnící stanice

 

Město Atlantis je vybaveno čtyřmi zemnícími stanicemi, které odvádějí energii po zásahu blesku do hromosvodů, kterých jsou ve městě stovky, do oceánu. Stanice mohou být odpojeny pomocí konzole, která se poblíž zemnící stanice nachází. Energie pak není odváděna do oceánu a místo toho proudí chodbami města a dá se využít např. k napájení štítu Atlantis.

ZPM

 

ZPM je vyspělý Antický zdroj energie, kterým je napájena většina antických technologií. Zdroj dodává velké množství energie až po dobu 10 000 let, než je jeho energie zcela vyčerpána. Energie se čerpá ze soběstačné oblasti podprostorového času. ZPM je schopno dodat Bráně energii potřebnou k otevření červí díry do jiné galaxie. Město Atlantis je též napájeno třemi ZPM moduly, které byly po vyčerpání napájeny naquadahovými generátory.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

antik

(antik, 30. 8. 2009 9:54)

ale povzneseny antik tam nebyl porad jen vtu dobu aby pomohl danielovi jinak tam byl hologram

holografická místnost

(jirka, 10. 7. 2009 16:44)

jenže potom se zjistilo že v holografické místnosti nebyl hologram ale povznesený antik